KOMUNIKATY

Ochrona prywatności użytkowników niniejszego serwisu ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o jego użytkownikach.

 

1. Przetwarzanie danych osobowych

 

1.1 Dane dotyczące użytkowników niniejszego serwisu przetwarzane są przez MAZOVIA-GARDEN Sp. z o.o., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000312152, NIP 8381811589 , adres: ul. Ogrodowa 2, 96-323 Osuchów (zwaną dalej „Właścicielem”), będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

1.2 Zbierane przez Właściciela dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

1.3 Jako administrator danych osobowych użytkowników Właściciel może, w drodze umowy, powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

1.4 Właściciel zobowiązuje się do zachowania danych osobowych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom. Właściciel nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

1.5 W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych, które umieścił w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji, zmiany oraz usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

1.6 Właściciel korzysta ze środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę gromadzonych informacji przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

 

2. Pliki cookies

 

2.1 Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

2.2 Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 

 

2.3 Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.